Giải mật tài liệu của CIA về huyền thoại tình báo Việt Nam


Giải mật tài liệu của CIA về huyền thoại tình báo Việt Nam 01/10/2013 20:35 http://www.facebook.com/plugins/like.php?app_id=150439901816779&channel=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2FehazDpFPEnK.js%3Fversion%3D41%23cb%3Df3608439f%26domain%3Dsoha.vn%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fsoha.vn%252Ff1fdc96654%26relation%3Dparent.parent&font=arial&height=24&href=http%3A%2F%2Fsoha.vn%2Fquan-su%2Fgiai-mat-tai-lieu-cua-cia-ve-huyen-thoai-tinh-bao-viet-nam-20131001200229778.htm&locale=vi_VN&sdk=joey&send=false&show_faces=false&width=445 Chia sẻ: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Ngọc Thảo là […]

Read Article →