vb functions


Rảnh ngồi chơi up mấy hàm trong VB cho ai cần :)

Hàm :
1. Hàm số :
ABS(x) : trả về giá trị là giá trị tuyệt đối của x
FIX(x) : trả về giá trị là giá trị phần nguyên của x
INT(x) : trả về giá trị là số nguyên lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng x
EXP(x) : trả về giá trị là e lũy thừa x
LOG(x) : trả về giá trị là logarit cơ số e của x
SQR(x) : trả về giá trị là căn bậc 2 của x
SIN(x) : trả về giá trị là sin(x)
COS(x) : trả về giá trị là cos(x)
TAN(x) : trả về giá trị là tg(x)
ATN(x) : trả về giá trị là arctg(x)

2. Hàm số :
Lệnh RANDOMIZE : khởi động bộ tạo số ngẫu nhiên
Hàm RND() : Trả về 1 số ngẫu nhiên từ 0 đến 1

3. Hàm xử lý chuỗi :
LEN(chuỗi) : cho giá trị là độ dài chuỗi
VAL(chuỗi) : đổi chuỗi là ký tự số thành số
LEFT(chuỗi,n) : lấy bên trái chuỗi n ký tự
RIGHT(chuỗi,n) : lấy bên phải chuỗi n ký tự
MID(chuỗi,vị trí,n) : Lấy bên trong chuỗi bắt đầu từ vị trí n ký tự
UCASE(chuỗi) : đổi tất cả các ký tự thường thành HOA
LCASE(chuỗi) : đổi tất cả các ký tự HOA thành thường
LTRIM(chuỗi) : bỏ tất cả các ký tự trắng bên trái chuỗi
RTRIM(chuỗi) : bỏ tất cả các ký tự trắng bên phải chuỗi
TRIM(chuỗi) : bỏ tất cả các ký tự trắng 2 bên chuỗi
STRCONV(chuỗi,kiểu)
+ Kiểu = 1 : đổi tất cả các ký tự thường thành ký tự chữ HOA
+ Kiểu = 2 : đổi tất cả các ký tự HOA thành ký tự chữ thường
+ Kiểu = 3 : đổi tất cả các ký tự đầu thành ký tự HOA
INSTR(chuỗi,chuỗi1) : trả về bị trí đầu tiên của chuỗi 1 bên trong chuỗi, trả về vị trí 0 nếu không có chuỗi 1 bên trong chuỗi
STR(biểu thức số) : đổi giá trị của biểu thức số thành chuỗi
FORMAT(biểu thức số, chuỗi định dạng) : in giá trị biểu thức số theo chuẩn định dạng
Ví dụ :
Format(1234.5,”00000.00″) ##> “01234.50″
Format(1234.5,”#####.##”) ##> “01234.50″
Format(1234.5,”##,##0.00″) ##> “1,234.50″

4. Hàm ký tự :
ASC(ký tự) : trả về giá trị là mã ASCII của ký tự
CHR(asciicode) : trả về giá trị có mã ASCII là asciicode
SPACE(m) trả về n ký tự trắng

5. Hàm màu sắc :
RGB(Red,Green,Blue) :
Với : Red,Green,Blue có giá trị từ 0 đến 255
QBCOLOR(color) :
Với : color có giá trị từ 0 đến 15

0 : Black
1 : Blue
2 : Green
3 : Cyan
4 : Red
5 : Magenta
6 : Yello
7 : White
8 : Gray
9 : Light Blue
10 : Light Green
11 : Light Cyan
12 : Light Red
13 : Light Magenta
14 : Light Yello
15 : Light White

6. Hàm tạo hộp nhập dữ liệu InputBox :
[b]Mục đích : hiện hộp nhập dữ liệu khi có yêu cầu
Cú pháp :
biến = InputBox(Prompt, Tittle, Default)
Prompt : câu nhắc yêu cầu thực hiện nhập
Tittle : tựa đề của hộp nhập dữ liệu
Default : giá trị mặc nhiên khi hộp nhập dữ liệu lên
Ví dụ : Hiện hộp nhập dữ liệu cho biến Abc khi nhắp vào nút lệnh CmdNew :
Private Sub CmdNew()
Abc = InputBox(“Nhập vào 1 số “,”Nhập dữ liệu”,””)
End Sub

7. Hàm tạo hộp thông báo MsgBox :
Mục đích: hiện hộp thông báo khi có yêu cầu trong các tình huống khác nhau
Cú pháp :
Dạng 1 :
MsgBox “Hình như có lỗi!”
Dạng 2 :
Biến = MsgBox(Prompt, Style, Tittle)
Prompt : câu nhắc yêu cầu thực hiện nhập
Tittle : tựa đề của hộp nhập dữ liệu
Style : kiểu thể hiện của hộp thoại, các giá trị của Style có thể là :
0 : nút lệnh Ok
1 : nút lệnh Ok – Cancel
2 : nút lệnh Abort + Retry + Ignore
3 : nút lệnh Yes + No + Cancel
4 : nút lệnh Yes + No
5 : nút lệnh Retry + Cancel
16 : biểu tượng Stop
32 : biểu tượng Question
48 : biểu tượng Exclamation
64 : biểu tượng Infomation

+ Các giá trị trả về cho biến của MsgBox :
1 : nếu nút Ok được nhắp
2 : nếu nút Cancel được nhắp
3 : nếu nút About được nhắp
4 : nếu nút Retry được nhắp
5 : nếu nút Ignore được nhắp
6 : nếu nút Yes được nhắp
7 : nếu nút No được nhắp

Ví dụ : hiện hộp thông báo xác nhận là Yes hay No cho biến Abc khi nhấn vào nút lệnh CmdExit, nếu nhắp vào nút lệnh Yes thì chương trình mới kết thúc

Private Sub CmdExit()
Abc = MsgBox(“Are you sure ? “, 4+32, “Caution”,)
if Abc = 6 then
End
End if

8. Hàm kiểm tra dữ liệu :
lsNumeric(biểu thức) : kiểm tra biểu thức có dữ liệu số hay không ?
lsDate(biểu thức) : kiểm tra biểu thức có dữ liệu ngày hay không ?
lsNull(biểu thức) : kiểm tra biểu thức có dữ liệu hay không ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s