ÔI CHÁN


Nếu trên thế gian này, không còn người nào tụng Chú Lăng Nghiêm, thì Ma Vương sẽ xuất hiện.

Nếu còn một người trì tụng, thì thiên ma Ba Tuần không dám xuất hiện.

Vì chúng chỉ sợ nhất là Chú Lăng Nghiêm.

Chúng muốn tiêu diệt nhất là Chú Lăng Nghiêm.

Khi pháp bắt đầu diệt, thì Chú Lăng Nghiêm sẽ mất trước nhất, kể cả Kinh Lăng Nghiêm.

Lúc đó thiên ma Ba Tuần sẽ xuất hiện, hoành hành đầy rẫy khắp nơi.

Lúc ấy sẽ không có trời đất, không có Phật, chúng tuyệt đối chẳng sợ gì.

Cho nên tôi khuyên mỗi người Phật tử, (tại gia và xuất gia) học thuộc lòng Chú Lăng Nghiêm và trì tụng mỗi ngày.

Đây chính là hộ pháp và khiến cho pháp tồn tại lâu dài.

Đừng xem thường không có ý nghĩa và quan hệ gì.

Hiện tại ở đây chỉ có mấy chục người nghe giảng Chú Lăng Nghiêm.

Nhưng chính mấy chục người này nghe giảng, đã giữ chân của bọn thiên ma.

Khiến chúng hoảng sợ khi đề cập đến Chú này.

Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm vi diệu không thể nghĩ bàn. Thần chú nầy hay hàng phục thiên ma và chế ngự ngoại đạo . Từ đầu đến cuối , mỗi câu đều là pháp môn tâm địa của Chư Phật ; mỗi câu có mỗi công dụng ; mỗi chữ có mỗi điểm thâm áo vi diệu ; tất cả đều có thần lực không thể nghĩ bàn. Chỉ cần tụng niệm một câu, một chữ, một hội ( một đệ ) hoặc toàn bài Chú cũng đều khiến cho trời rung đất chuyển, quỷ thần khóc, yêu ma lánh xa, ly mị độn hình. Ánh hào quang trên đảnh nhục kế của Đức Phật biểu thị cho thần lực của Thần Chú, tức là có khả năng phá trừ tất cả màn đêm tăm tối và khiến cho hành giả thành tựu tất cả công đức lành .Nếu thọ trì Thần Chú nầy thì tương lai nhất định sẽ thành Phật, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu thường trì tụng Thần Chú nầy thì sẽ tiểu trừ nghiệp chướng trong bao đời tiền kiếp. Đó là diệu dụng của Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm.

Tuy giảng nhiều năm, nhưng vẫn không thể giảng hết những điểm hay của Thần Chú nầy. Tất cả mười phương Chư Phật đều xuất sanh từ thần Chú nầy, nên có thể gọi thần Chú Lăng Nghiêm là mẹ của Chư Phật. Mười phương các Đức Như Lai đều nương thần Chú nầy mà thành tựu đạo vô thuợng chánh đẳng chánh giác. Các Ngài ứng thân nhiều như số hạt bụi của các cõi nước để chuyển bánh xe pháp, giáo hóa chúng sinh, thọ ký cho chúng sinh trong mười phương, cứu độ chúng sinh thoát khổ, khiến cho tất cả chúng sinh đại,tiểu, quyền thừa đều được giải thoát; tất cả các Ngài đều nương vào oai lực của tâm Chú Lăng Nghiêm. Nếu muốn chứng đắc quả A La Hán thì phải tụng thần Chú nầy thì mới tránh khỏi ma sự.

Trong thời mạt pháp,nếu có ai học thuộc thần Chú nầy hay khuyến khích người khác học thuộc thì lửa không thể đốt chết người đó và nước không thể làm họ chết đuối. Dù thuốc độc nặng nhẹ đến đâu cũng không thể hại được họ.Đối với những ai thường trì tụng thần Chú nầy thì thuốc độc sẽ biến thành cam lồ khi vừa vào miệng. Người trì tụng thần Chú nầy sẽ không tái sanh vào những chỗ xấu xa; họ có muốn cũng không được. Tại sao? Vì thần Chú này giữ họ lại mà không cho đi đến những nơi đó. Nếu chưa bao giờ tích tụ được công đức , khi tụng thần Chú nầy thì mười phương chư Phật sẽ gia hộ công đức lành cho quý vị, đó là do thường trì tụng thần Chú nầy vậy. Ngoài ra, nếu thường trì tụng thì quý vị sẽ luôn luôn được sinh vào thời Chư Phật ra đời cũng như huân tu dưới sự giao huấn của các Ngài. Giả thử tâm niệm thường bị tán loạn không thể chuyên nhất để phát sinh định lực, nhưng nếu tâm nghĩ về thần Chú Lăng Nghiêm, rồi dùng miệng để trì tụng thì Bồ Tát Kim Cang Tạng Vương sẽ âm thầm hộ trì quý vị cho đến khi tâm tán loạn tiêu dần và phát sinh định lực. Các Ngài sẽ âm thầm hỗ trợ cho quý vị khai mở trí huệ và chuyển tâm nhất ý đến độ thấu rõ hết tất cả sự việc trong 84.000 hằng hà sa số kiếp.

(Pháp ngữ của Hòa Thượng) Do đó lúc trì niệm đoạn Chú này, tất cả yêu ma quỷ quái đều phải tránh xa, không chỉ tránh xa mà còn trốn đến tận những nơi không còn ai biết. Nên theo Phật giáo, nếu như thế gian này có một ai đó có thể trì tụng chú Lăng Nghiêm, thì những yêu ma không đều không dám công khai xuất hiện ra nữa. Nếu như ngay đến một người trì tụng cũng không có, không còn ai thuộc Chú Lăng Nghiêm nữa, lúc này thì bọn yêu ma sẽ xuất hiện. Bọn chúng làm đủ chuyện xấu xa gian trá trên đời, người bình thường sẽ không phát hiện ra chúng là ai.

Hiện tại, do vì còn có người biết trì niệm Chú Lăng Nghiêm, nên yêu ma không dám ngang nhiên xuất hiện ở trên đời. Nói rõ ra, Chú Lăng Nghiêm là Thần chú vô cùng mầu nhiệm. Nên nói, huyền diệu thâm sau khó lường thay! Chú Lăng Nghiêm vô cùng vi diệu, biến hóa không thể nghĩ bàn, khó mà suy đoán được. “Kim Cang mật ngữ bản tánh lai”, Kim Cang mật ngữ này (Chú Lăng Nghiêm) là bí mật trong bí mật, là Thần chú được thần Kim Cang hộ trì. Bản tánh lai, Thần chú này được xuất sanh ra từ trong Phật tánh của mỗi người. “Lăng Nghiêm chú lý hữu linh diệu”, Chú Lăng Nghiêm này còn gọi là Linh Văn (bản văn có sự linh ứng), bởi Lăng Nghiêm rất linh nghiệm, oai lực rất lớn, cho nên nói “Lăng Nghiêm chú lý hữu linh diệu”. “Ngũ nhãn lục thông đạo phàm khai”: Quí vị nếu thường trì tụng Chú Lăng Nghiêm, chuyên tâm nhất ý, lòng không tán loạn, thì quí vị sẽ đạt được Ngũ nhãn lục thông, có thể đạt được cảnh giới không thể nghĩ bàn, biến hóa khôn lường, không phải điều mà kẻ phàm phu tục tử có thể biết được.

Vì vậy, tôi mong mọi người đều có thể tụng trì, học thuộc Chú Lăng Nghiêm. Thường thì các học giả đều cho rằng Chú Lăng Nghiêm là giả, không phải do Phật nói ra, thế thì còn có gì đáng khảo chứng, có gì đáng ghi chép. Đây là do họ sợ “Kinh Lăng Nghiêm”, không có cách ứng phó với nghĩa lý Kinh Lăng Nghiêm. Điều họ sợ nhất trong Kinh Lăng Nghiêm là “Tứ chủng thanh tịnh minh hối” (Bốn điều giáo huấn thanh tịnh). Bốn điều giáo huấn này là kính chiếu yêu, khiến cho tất cả yêu ma đều hiện ra nguyên hình. Lại còn “Năm mươi loại Ấm ma”, soi thấu tận xương tủy của bọn thiên ma ngoại đạo, nhận rõ mặt mũi yêu ma của chúng. Quí vị người nào có thể trì tụng, học thuộc Chú Lăng Nghiêm, mới thật sự là đệ tử của Phật.

Hòa Thượng Tuyên Hóa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s