Pha dung dịch NaOH 0.1 M như thế nào


tải xuống

Số Mol = Nồng độ mol x Thế tích

Nếu cần 1 L dung dịch NaOH 0.1 M

Số mol = 0.1 x 1 L = 0.1

Khối lượng NaOH = 0.1 mol x 40 g/mol = 4.0 g

4.0 g NaOH và thêm đủ nước để đạt tới 1 L

Vậy là ta đã có dung dịch NaOH nồng độ 0.1 M

4.0 g of NaOH + enought water to reach the volume of 1 L

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s