Hàn quốc ngôn ngữ (한국마)


1) Tôi sẽ ăn ngon miệng (nói trước khi được ai đó mời ăn) : 

잘 먹겠서요 / 잘먹겠읍니다

và sau khi ăn uống no nê thì phải nói

잘먹겄읍니다

hỏi nhau hôm nay sẽ ăn món gì, ở quán nào:

 뭐드리가요? :       Mày sẽ ăn hay uống gì

오늘 어느식당에서목글게요?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s