DI water là gì


DI (Deionized water)
Nước loại ion (DI water hoặc De-ionized water) là nước không chứa các ion như ion dương (cation) từ Na, Ca, Fe, Cu hoặc ion âm (anion) ví dụ Cl, Br-. Điều này có nghĩa là nước này đã được tinh sạch ions trừ H+ (chính xác hơn là H3O+ và OH−, nhưng vẫn có thể chứa tạp chất không phải ion khác như hợp chất hữu cơ. Loại nước này được sản xuất dựa trên quá trình trao đổi ion
Nước tinh lọc là nước từ bất cứ nguồn nào được xử lý một cách vật lý nhằm loại bỏ tạp chất. Nước chưng cất (nước cất) và nước loại ion (DI) là các dạng phổ biến nhất của nước tinh lọc, ngoài ra nước cũng có thể được xử lý bởi các phương pháp khác bao gồm thẩm thấu ngược, lọc carbon, siêu lọc, vân vân..[OsamaHiep]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s