Mạch 3′ 5′ là gì?


  1. Mạch 3’5′ là mạch ADN gốc (mạch đơn tách ra từ phân tử mẹ để tổng hợp nên các ADN khác)
  2. Mạch 5’3′ là mạch ADN được ráp từ các đoạn okazaky trong 1 lần nhân đôi & tự tổng hợp từ các nuclêôtit tự do.
  3. ko chỉ như lời bạn bên trên nói nha nó mang thêm dấu phẩy cũng có những ý nghĩa đặc trưng lắm đó
  4. ko phải người ta thêm dấu phẩy để đẹp đâu nha
  5. đánh dấu 3′-5′ hay ngược lại cũng là đánh dấu chiều của mạch nữa đó
  6. nguyên nhân phải thêm dấu phảy vào là đề phân biệt với các nguyen tử các bon khác nằm trong vòng của bazơ mỗi lại nu có thể là purin hoặc pirimidin nên người ta thêm dấu phảy vào các nguyên tử các bon trong phân tử đường nhưng trên mỗi mạch các nu lại lk với nhau = lk HT phân tử đường của nu này lk với phân tử H3PO4 của nu kế tiếp nên nu đầu tiên có đầu 5′ tự do cong nu cuối cùng có chiều 3′ tự do => coi đó là chiều của mỗi mạch.
  7. Trong 1 Nu có 3 phần : 1 phân tử H3PO4, 1 phân tử đường C5, 1 trong 4 loại bazonito
  8. Vì đường va bazoNito đều có Cácbon nên người ta thêm dấu phẩy để phân biệt Cacbon của đường.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s